Menü

23 Mayıs 2015 Cumartesi
Linkler

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aydın Valiliği
TC Kimlik No Öğrenme
Resmi Gazete
Alo 183

  Yetiştirme Yurtları

 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 81 Ilde Il Müdürlükleri ve bağlı kuruluşları ile Ülkemizde korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı, özürlü kişi ve ailelere gündüzlü ve yatılı hizmet götüren en büyük ailedir.

 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması görevi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Merkezde bu görev Aile ve Çocuk Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ve Yetiştirme Yurtları Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

 1983 yılında yürürlüğe giren 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na göre Korunmaya Muhtaç Çocuk; Beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;

1- Ana veya babasız, ana ve babasız,

2- Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,

3- Ana veya babası veya her ikisi tarafından terkedilen,

4-Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen çocuklarımızdır.

 Yetiştirme Yurtları ise, yukarıda tanımı yapılan 13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak, bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

KORUNMA KARARININ ALINMASI, SÜRESI VE KALDIRILMASI
 Korunmaya Muhtaç Çocukların araştırılıp bulunması, durumlarının incelenmesi görevi İl Müdürlüklerinin sorumluluğundadır. Korunmaya Muhtaç Çocukların duyurulmasında;

1-mahalli mülki amirler,

2-saglık kurum ve kuruluşları,

3-köy muhtarları,

4-genel kolluk kuvvetleri,

5-belediye zabıta memurları görevlidir.

Ayrıca, basın yayın organlarında çıkan haberler ihbar kabul edilir.

 İl Müdürlüklerinde görevli sosyal hizmet uzmanlarınca incelemesi yapılan ve korunma altına alınması uygun görülen çocuklara yetkili ve görevli mahkemeden korunma kararı alınır ve öncelikle kendi ilinde değerlendirilir, yaş ve cinsiyetine uygun kuruluş bulunmaması halinde ise en yakın ildeki bir kuruluşa yerleştirilir.

 Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan kalkması halinde kurum yetkililerinin önerisi üzerine ilgili mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi, reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır;

a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;
1- Orta öğretime devam edenlerin 20 yaşına kadar,
2- Yüksek öğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar,

b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar,

c) Bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve çalışmaktan aciz olan çocukların korunma kararları uzatılabilir.

 Bunlardan korunma kararı kalkmış, ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan kız çocukları, Kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibate ve harçlıkları Kurumca karşılanmak kaydıyla Kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.

 Yetiştirme Yurtları Daire Başkanlığına bağlı Halen 109 (39 kız, 62 erkek, 4 karma) yetiştirme yurdunda 3420 kız, 7089 erkek olmak üzere 10509 çocuk koruma altındadır.

 Yasanın da öngördüğü biçimde söz konusu çocukların, Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip, kendine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu Atatürkçü düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygun olarak yetiştirilmelerine, bir iş ve meslek sahibi olmalarına, 18 yaşından sonra da izlenip desteklenmelerine özen gösterilmektedir.

 Korunmaya muhtaç çocuklarımızın öğrenim görerek bir iş ve meslek sahibi olmaları ve kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amaçlanmaktadır.

Tablo I- Öğrenime devam eden çocukların devam ettikleri öğrenim kurumlarına göre dağılımı :

ÖĞRENİM DURUMU
Kız
Erkek
Toplam
İlköğretim Okulu
1117
2626
3743
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
998
2200
3198
Yüksek Öğrenim
179
414
593
TOPLAM
2294
5240
7534 Yüksek öğrenime devam eden çocukların Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Yüksek Öğrenim Öğrenci yurtlarında ücretsiz olarak kalmaları, yemek yardımı ve öncelikli olarak kredi almaları sağlanmaktadır.

 Okul başarı durumlarına göre yapılan sıralamada Aydın Kız Yetiştirme Yurdu 4.80 ile birinci, Kırklareli Yetiştirme Yurdu 4.01 ile ikinci, Antalya Yetiştirme Yurdu ise 3.90 ile üçüncü olmuştur. Yükseköğretimi kazanan çocuk sayısına göre yapılan sıralamada ise Denizli İli birinci, Isparta İl ikinci, Ankara İli üçüncü olmuştur.

 Çeşitli nedenlerde öğrenimlerine devam etmeyen çocuklar ise gerek kuruluş döner sermaye atölyelerinde gerekse özel iş yerlerinde çalışmakta ve 3308 sayılı kanun gereği Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çıraklık Eğitim Merkezlerine devamları sağlanmaktadır.

Tablo II- Çalışan Çocukların Dağılımı:

ÇALIŞILAN YER
Kız
Erkek
Toplam
Kuruluş Atölyesinde Çalışan
3
11
14
Özel İşyerinde Çalışan
47
167
214
Boşta ve Beklemeli
369
460
829
TOPLAM
419
638
1057 Ayrıca çeşitli nedenlerle öğrenimlerine devam edemeyen çocuklarımızın; Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile yapılan protokol gereği yine 3308 sayılı Kanun çerçevesinde çalışarak mesleki ve teknik eğitim almaları, Türkiye İş Kurumu ile yapılan protokol sonucu İllerde açılan “İş Gücü Yetiştirme Kurslarına” çocuklarımızın öncelikle katılımları sağlanmaktadır.

 Bunların yanı sıra Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği her yıl 60 gencimiz Turizm Eğitimi Merkezlerinde (TÜREM) Turizm Sektörüne ara insan gücü yetiştirme amacı ile ön büro, servis, kat hizmetleri ve mutfak konularında eğitim almaktadır.

 Kuruluş bakımındaki çocuklarımızdan ortaokul ve lise mezunu olan veya beklemeli durumda olan 45 kız, 62 erkek olmak üzere toplam 107 çocuk vasıflı hale gelmeleri amacıyla çeşitli meslek kurslarına (bilgisayar, daktilo, muhasebe, vb.) devam etmektedir.

 1050 çocuk ayni-nakdi yardımla ailesi yanında bakılmakta, 182 çocuk ise koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmaktadır.

 Her yıl sayıları giderek artan korunmaya muhtaç çocukları topluma kazandırmak, öğrenimini veya 18 yaşını tamamlayarak yurttan ayrılma aşamasına gelen gençleri sosyal güvenceye kavuşturmak ve üretim sürecine katmak amacıyla 3413 Sayılı Yasa gereği her yıl 1500 dolayında gencimiz çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmektedir.

 Bununla amacımız; gençlerimizin bir iş veya meslek sahibi edilerek, kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması ve kurumdan ayrıldıktan sonra güvenli bir işe yerleştirilmeleri, yaşamlarını devam ettirecek geliri kazanmaları ve böylece topluma yararlı bireyler olmalarıdır.

 3413 sayılı Kanun ve ilgili tüzük hükümlerinden, korunma kararı alınmış olup da;
a) Reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış,
b) Bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş,
c) Ayni ve nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar yararlanırlar.

 3413 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 1988 yılından bugüne kadar 24.055 gencimiz işe yerleştirilmiştir. Bu gençlerimizden bir çoğu Devletimizin çeşitli kademelerinde önemli yerlere gelmiştir. İşe yerleştirilen gençlerimize ilişkin son 4 yılın istatistiki verilere gelince; (2000 – 2003)

İlkokul
1110
693
%62
Ortaokul
1899
1470
%77
Lise ve Dengi
2169
60
%45
Yüksek Okul
133
60
%45
Üniversite
77
33
%43 Yurtlarımızda korunma altında bulunan gençlerimize reşit olmadan önce 3413 ve 657 sayılı Kanunlar konusunda mutlaka bilgi verilmelidir. 3413 sayılı Kanun’dan gençlerimiz bir defa yararlanabileceğini, 657 sayılı Kanun’a göre 3 gün işe gitmeyince müstafi sayılacağını bilmelidir. Daha önce hiç işe girmemiş olan gençlere öncelik verilmektedir.

 2828 sayılı Kanunun 32.maddesi gereğince Yetiştirme Yurtlarımızda korunma kararı devam eden kız çocuklarından evlenenlere çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere en yüksek Devlet Memuru aylığının bir buçuk katı tutarında evlenme yardımı yapılır. Bu yardım hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.

Duyurular

Haberler

 İl Müdürlüğümüzün Yeni Web Sayfası Hizmete Girmiştir  Huzurevinde Kalan Yaşlılarımız Vali Vekilimiz Sayın Halil CANAVAR’ı Makamında Ziyaret Etti  Aydın Valimiz Sayın Kerem AL’ın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü ” Mesajı  "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" Dolayısıyla Valilik Ziyareti  Valimiz Kerem AL’ın Eşi Sayın Beyhan AL Çocuk Evleri Ziyaretine Devam Ediyor

Nöbetçi Eczaneler

Webdesign: cagrikesen - TEKBİM - 2009